ข้อมูลโรงเรียน
กลับหน้าแรก
 
กลับเมนูหลัก
 
กลับหน้าโรงเรียน
 
2549
ประวัติความเป็นมาโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน
ปรัชญา คำขวัญ วัตถุประสงค์ และ นโยบายของโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และ มาตรการของโรงเรียน
เกียรติยศชื่อเสียงรางวัลที่ได้รับของโรงเรียน นักเรียน ครู ฯลฯ
การเป็นวิทยากรภายนอกของคณะครู

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และ มาตรการของโรงเรียน
วิสัยทัศน์
     ผู้เรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี มีความเป็นเลิศในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี สามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้ อย่างน้อย ๒ ภาษา และ พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก
ในความเป็นไทยมีพลานามัยดี มีสุนทรียภาพทางดนตรีและศิลปะสามารถอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขโรงเรียนมีการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ จัดทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้นำภูมิปัญญาไทยมามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และเป็นศูนย์กลางในการบริการชุมชน
 
พันธกิจ
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
5. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการจัดการศึกษาพิเศษ
6. ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านภูมิปัญญาไทยแก่ผู้เรียน
7. พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร
8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
9. พัฒนาสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศทางการศึกษาในโรงเรียนให้เอื้อต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
10. ส่งเสริมความสัมพันธ์และให้บริการแก่ชุมชน
 
เป้าหมาย
1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษา มีผลการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ตั้งแต่      2.00 ขึ้นไป
2. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา มีผลการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ตั้งแต่      2.00 ขึ้นไป
3. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติโดยเฉลี่ยของผู้เรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี สูงกว่าผลการประเมินเฉลี่ยระดับ
     ประเทศ
4. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้ 2 ภาษา
5. ผู้เรียนร้อยละ 98 ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียน
6. ผู้เรียนร้อยละ 98 ประพฤติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
7. ผู้เรียนทุกคนมีจิตสำนึกของความเป็นไทยและช่วยเหลือสังคม
8. ผู้เรียนทุกคนปลอดสิ่งเสพติดและอบายมุข
9. ผู้เรียนทุกคนมีความเป็นประชาธิปไตย
10. ผู้เรียนทุกคนรู้จักแหล่งเรียนรู้และนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
11. ผู้เรียนร้อยละ 80 สามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารข้อมูล
12. ผู้เรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อย 1 ประเภท
13. ผู้เรียนทุกคนสามารถเล่นเครื่องดนตรีได้อย่างน้อย 1 อย่าง
14. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
15. ผู้เรียนทุกคนสามารถแสดงทักษะด้านศิลปะได้ตามศักยภาพของตน
16. ผู้เรียนทุกคนที่ต้องการการศึกษาพิเศษ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ
17. ผู้เรียนทุกคนนำภูมิปัญญาไทยมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
18. ผู้เรียนทุกคนมีจิตสำนึกและภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทย
19. บุคลากรร้อยละ 90 มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการประกอบวิชาชีพ
20. บุคลากรทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
22. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
23. โรงเรียนได้รับการประเมินด้านระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของ BSG ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป และของ สมศ.         ได้ระดับ 3
23. มีแหล่งการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
24. บุคลากรร้อยละ 90 มีความรู้ความเข้าใจ และช่วยกันดูแลรักษาพร้อมทั้งมีจิตสำนึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม
25. มีการจัดกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรอื่นในโอกาสสำคัญ
 
ยุทธศาสตร
1. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
3. พัฒนาศูนย์การเรียน แหล่งเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการอย่างครบวงจร
4. พัฒนาครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและสังคม
5. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลของผู้เรียน
6. พัฒนาหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ
ในการเรียนการสอน
7. พัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นรายบุคคล
8. พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมด้านคุณธรรม จริยธรรม
9. ส่งเสริมให้ผู้เรียนจัดกิจกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม
10. พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
11. พัฒนาบุคลากรให้เชี่ยวชาญในด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
12. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ใช้ทักษะภาษาต่างประเทศในการติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
13. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางด้านดนตรี ทั้งภายในและภายนอก
14. พัฒนาห้องศูนย์การเรียนครบวงจร และสรรหาอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
15. พัฒนาบุคลากรทางด้านดนตรีให้มีความรู้ความชำนาญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความต้องการ
        ของผู้เรียน
16. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
17. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางด้านศิลปะ
18. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬาอย่างต่อเนื่อง
19. พัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทางด้านโภชนาการ นันทนาการและสุขอนามัยของผู้เรียน
20. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่เน้นเอกลักษณ์ของความเป็นไทย
21. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรักและความสามัคคี จิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามารถใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขตามวิถีชีวิตไทย
22. พัฒนาครูให้รู้จักใช้สภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่มีอยู่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
23. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และ ทรัพยากรที่มีอยู่โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
24. ปลูกจิตสำนึกให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
25. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนเข้ามาใช้บริการของโรงเรียน
26. พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรพร้อมที่จะเอื้อประโยชน์ในการเรียนรู้
27. ลดปริมาณและเพิ่มคุณภาพของผู้เรียนและบุคลากร
28. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างทั่วถึง
29. สร้างระบบการประเมินและติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง