ข้อมูลโรงเรียน
กลับหน้าแรก
 
กลับเมนูหลัก
 
กลับหน้าโรงเรียน
 
2549
ประวัติความเป็นมาโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน
ปรัชญา คำขวัญ วัตถุประสงค์ และ นโยบายของโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และ มาตรการของโรงเรียน
เกียรติยศชื่อเสียงรางวัลที่ได้รับของโรงเรียน นักเรียน ครู ฯลฯ
การเป็นวิทยากรภายนอกของคณะครู

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
ที่
ชื่อ - นามสกุล
ปีการศึกษา
1
ภราดาอาซีเนียว                อานเกลอินฟานเต
2504
2
ภราดาอิลเดอฟองโซ         มาเรีย
2505 - 2507
3
ภราดาอำนวย                   ปิ่นรัตน์
2508
4
ภราดาแอนดรูว์ อารมณ์    วรศิลป์
2508 - 2510
5
ภราดาเลโอ วิศิษฐ์             ศรีวิชัยรัตน
2511 - 2517
6
ภราดาบัญชา                    แสงหิรัญ
2518 - 2520
7
ภราดาสมพงษ์                  ศรีสุระ
2521 - 2527
8
ภราดามีศักดิ์                    ว่องประชานุกูล
2527 - 2534
9
ภราดาอานันท์                  ปรีชาวุฒ
2535 - 2540
10
ภราดาเลอชัย                    ลวสุต
2541 - 2543
11
ภราดาเดชาชัย                 ศรีพิจารณ์
2544 - 2546
12
ภราดาอาจิณ                    เต่งตระกูล
2547 - 2549