ข้อมูลโรงเรียน
กลับหน้าแรก
 
กลับเมนูหลัก
 
กลับหน้าโรงเรียน
 
2549
ประวัติความเป็นมาโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน
ปรัชญา คำขวัญ วัตถุประสงค์ และ นโยบายของโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และ มาตรการของโรงเรียน
เกียรติยศชื่อเสียงรางวัลที่ได้รับของโรงเรียน นักเรียน ครู ฯลฯ
การเป็นวิทยากรภายนอกของคณะครู

คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน
ที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
ภราดาอาจิณ           เต่งตระกูล
ผู้รับใบอนุญาต (ประธานกรรมการ)
2
ผศ.ดร.นาตยา         ปิลันธนานนท์
ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)
3
ดร.วิมลรัตน์            บุญชู
ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)
4
ผศ.การุณ                ใจปัญญา
ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)
5
นายส่องแสง            ปทะวานิช
ผู้แทนผู้ปกครอง (กรรมการ)
6
นายกลชัย                 เตปัญญา
ผู้แทนผู้ปกครอง (กรรมการ)
7
นายณรงค์                ลีละสมภพ
ผู้แทนศิษย์เก่า (กรรมการ)
8
พ.ต.ท.อาวุธ             พร้อมสันติชน
ผู้แทนชุมชน (กรรมการ)
9
ผศ.ดร.ภราดาวินัย    วิริยวิทยาวงศ์
ผู้แทนครู (กรรมการ)
10
นายวิศิษฐ์                ใจมั่น
ผู้แทนครู (กรรมการ)
11
นางสาวขวัญตา        จริยสถิตกุล
ผู้แทนครู (กรรมการ)
12
นายสมนึก               งามยืนยงค์
ผู้แทนครู (กรรมการและเลขานุการ)