ข้อมูลโรงเรียน
กลับหน้าแรก
 
กลับเมนูหลัก
 
กลับหน้าโรงเรียน
 
2549
ประวัติความเป็นมาโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน
ปรัชญา คำขวัญ วัตถุประสงค์ และ นโยบายของโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และ มาตรการของโรงเรียน
เกียรติยศชื่อเสียงรางวัลที่ได้รับของโรงเรียน นักเรียน ครู ฯลฯ
การเป็นวิทยากรภายนอกของคณะครู

การเป็นวิทยากรภายนอกของคณะครู
ชื่อ - นามสกุล
รายละเอียดการเป็นวิทยากร
สถานที่
ม.จรัญ น้อยอิ่ม
มิสนฤมล น้อยอิ่ม
เป็นคณะกรรมการตรวจมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิฯ
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
มิสนฤมล น้อยอิ่ม
เป็นคณะกรรมการตรวจมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิฯ
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
โรงเรียนอัสสัมชัญ
เทคนิคนครพนม
มิสขวัญตา จริยสถิตกุล
เป็นคณะกรรมการตรวจมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิฯ
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
โรงเรียนอัสสัมชัญ
มิสบุญสืบ แสงทอง
เป็นคณะกรรมการตรวจมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
โรงเรียนอัสสัมชัญ
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
มิสวินิตา เอี่ยมสะอาด
มิสมาลัยภรณ์ บุตรดี
เป็นวิทยากรแนะแนวการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนตรีมิตรวิทยา
ม.สาธิต วิโรจนะ
ม.ธร สรภูมิ
เป็นวิทยากรสอนเทคนิคการเล่นฟุตบอลและคัดเลือกนักกีฬา
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
ม.สุรสิทธิ์ จันทร์โสภาพิศ
ม.ผดุงศักดิ์ แสงสวงค์
ม.ภัทร ผิวเกลี้ยง
เป็นวิทยากรเชิงปฏิบัติการ การทำสื่อการเรียนการสอนสุขศึกษา
และ พลศึกษาทางด้าน IT
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
ม.จรัญ น้อยอิ่ม
ม.จุลพงษ์ กลิ่นหอม
มิสนฤมล น้อยอิ่ม
มิสวิไล ศรีประภาสุขสันติ
เป็นวิทยากรในการจัดการแข่งขันแรลลี่การกุศล Marie Family Rally ครั้งที่ ๑
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ อ.สามพราน
มิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์
มิสพัชรมณฑ์ พนมกิจ
เป็นวิทยากรตรวจสภาพจริงและแนะนำการจัดทำแผนการเงิน
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
ม.จรัญ น้อยอิ่ม
เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมอบรมครูใหม่ของมูลนิธิเซนต์คาเบรียล ประจำปี ๒๕๔๙
ศูนย์การศึกษาเซนต์คาเบรียล
อ.ปากเกร็ด
มิสนันทวันท์ อินทรโฆษิต
เป็นพิธีกรงานเซนต์หลุยสัมพันธ์
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา
มิสขวัญตา จริยสถิตกุล
มิสอุดมลักษณ์ นกพึ่งพุ่ม
มิสสุทธิรา ปลั่งแสงมาศ
มิสสมศรี อินทรโชติ
ม.สุรสิทธิ์ จันทรโสภาพิศ
ม.อรุณ เอี่ยมสุวรรณ
เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการดำเนินการเพื่อส่งประกวด
โรงเรียนพระราชทาน
โรงเรียนโชคชัย
มิสพัชรีวรรณ คุณชื่น
เป็นคณะกรรมการนิเทศห้องสมุดโรงเรียน
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา