ข้อมูลโรงเรียน
กลับหน้าแรก
 
กลับเมนูหลัก
 
กลับหน้าโรงเรียน
 
2549
ประวัติความเป็นมาโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน
ปรัชญา คำขวัญ วัตถุประสงค์ และ นโยบายของโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และ มาตรการของโรงเรียน
เกียรติยศชื่อเสียงรางวัลที่ได้รับของโรงเรียน นักเรียน ครู ฯลฯ
การเป็นวิทยากรภายนอกของคณะครู

ปรัชญา คำขวัญ วัตถุประสงค์ และ นโยบายของโรงเรียน

ปรัชญา
LABOR OMNIA VINCIT มีความหมายว่า จุดหมายของชีวิต คือการรู้จัก
สัจธรรมความจริง และการเข้าถึงธรรมอันสูงส่งอันเป็นบ่อเกิดของชีวิต


คำขวัญ
วินัยดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำวิชาการ

นโยบาย
1. พัฒนาเด็กผู้เรียนครบทุกด้าน คือ การพัฒนาสติปัญญา ร่างกาย ความเป็นผู้นำ มีระเบียบวินัย รักษาความสะอาด และ      
     อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2. ปลูกฝังความรักต่อชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันเป็นวิถีชีวิตของคนไทยในระบอบประชาธิปไตย รู้จักรักษาศิลป
     วัฒนธรรม และคงไว้ซึ่งประเพณีต่างๆ ที่ดีงามของชาติ
3. เน้นความดีเลิศทางวิชาการ การเจนจัดทางภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และจริยศึกษา
4. เน้นการปฏิบัติการและการปลูกฝังค่านิยมของการเคารพในสิทธิต่อกันและกัน การมีความคิดสร้างสรรค์ การผนึกกำลัง
    ทำความดี และการร่วมพัฒนาชุมชนที่ตนอาศัยอยู่