ข้อมูลโรงเรียน
กลับหน้าแรก
 
กลับเมนูหลัก
 
กลับหน้าโรงเรียน
 
2549
ประวัติความเป็นมาโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน
ปรัชญา คำขวัญ วัตถุประสงค์ และ นโยบายของโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และ มาตรการของโรงเรียน
เกียรติยศชื่อเสียงรางวัลที่ได้รับของโรงเรียน นักเรียน ครู ฯลฯ
การเป็นวิทยากรภายนอกของคณะครู

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
ภราดาอาจิณ           เต่งตระกูล
ผู้อำนวยการ
2
ผศ.ดร.ภราดาวินัย  วิริยวิทยาวงศ์
หัวหน้าสำนักงาน
3
ภราดาอนุวัฒน์       วิภาคธำรงกุล
-
4
มาสเตอร์สมนึก       งามยืนยงค์
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
5
มิสวรนุช                รัตนจรัสโรจน์
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
6
มาสเตอร์คชภัค      กุลกวีวุฒิ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
7
มาสเตอร์บัณดิษ     คุณาบุตร
หัวหน้าหน้าฝ่ายบริการ
8
มาสเตอร์สมบัติ      บุญสาพิพัฒน์
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
9
มิสกุณฑลี              ลิมปนุสรณ์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ