ข้อมูลโรงเรียน
กลับหน้าแรก
 
กลับเมนูหลัก
 
กลับหน้าโรงเรียน
 
2549
ประวัติความเป็นมาโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน
ปรัชญา คำขวัญ วัตถุประสงค์ และ นโยบายของโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และ มาตรการของโรงเรียน
เกียรติยศชื่อเสียงรางวัลที่ได้รับของโรงเรียน นักเรียน ครู ฯลฯ
การเป็นวิทยากรภายนอกของคณะครู

เกียรติยศชื่อเสียงรางวัลที่ได้รับของโรงเรียน นักเรียน ครู ฯลฯ
:: โรงเรียนได้รับรางวัล
1. รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2549
2. รางวัลรับรองมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด QAD ชั้น 3 A โครงการต้นแบบโรงเรียนมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด
     ปี 2549 จากสำนักงานอาสากาชาดสภากาชาดไทย
3. โรงเรียนได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา จากสำนักรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.      (รอบที่ 2) โดยมีเกณฑ์การประเมินอยู่ในขั้นดีและดีมากทุกตัวบ่งชี้
4. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน มวก.นนทบุรี รุ่นอายุ 16 ปี
5. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลผู้เรียน “กองทัพอากาศ” ปี 2549 รุ่นอายุ 12 ปี
6. รางวัลชนะเลิศการแข่งชันฟุตบอล จากสำนักพัฒนากีฬาและนันทนาการ ประจำปี 2549 รุ่น อายุ 12 ปี ประเภทมัธยมศึกษา
7. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล “ฟอร์ต ยูธ คัพ” รุ่นอายุ 12 ปี
8. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลอาดิดาส ประเภท 5 คน รุ่นอายุ 16 ปี
9. รางวัลชนะเลิศการแข่งชันฟุตบอล ประเภท ข จากสำนักพัฒนากีฬาฯ รุ่นอายุ 18 ปี
10. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ฟุตบอลผู้เรียนกองทัพอากาศ รุ่นอายุ 16 ปีประเภท ก
11. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตบอล U-15 TOURNAMENT OF CHAMPIONSHIP รุ่นอายุ 15 ปี
12. รางวัลเหรียญทอง ประเภทนั่งบรรเลง จากการประกวดวงโยธวาทิตผู้เรียน นักศึกษา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 จัดโดย สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ   
 
:: ผู้บริหารได้รับรางวัล
             ได้รับรางวัลบุคคลส่งเสริมมาตรฐานระบบการ ต้านยาเสพติดดีเด่น จากการประกวดบุคคลดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานระบบ
การต้านยาเสพติด (QAD) จัดโดยสภากาชาดไทย
     1. ภราดาอาจิณ    เต่งตระกูล           
     2. ภราดาวินัย    วิริยวิทยาวงค์            
     3. ภราดาอนุวัฒน์     วิภาคธำรงคุณ      
     4. นายคชภัค    กุลกวีวุฒิ                 
     5. นางสาววรนุช รัตนจรัสโรจน์
 
:: ครูได้รับรางวัล
1.นางสาวสุชาดา สนองอุทัย
          ได้รับรางวัลอันดับ 1 เข้าร่วมโครงการเอเอฟเอสแลกเปลี่ยนวิชาชีพครูฝึกงานในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา (AFS VisitingTeacher Program) จัดโดย มูลนิธิการศึกษา และวัฒนธรรมสัมพันธ์นานาชาติ


2.นายจรัญ น้อยอิ่ม

          ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการประกวดผลงาน “หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวตกรรม” ประจำปีการศึกษา 2549 จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ

3. นายณัฐดนัย วิบูลย์วัฒนกิจ

          ผู้ควบคุมวง/ผู้ฝึกสอน/ผู้อำนวยการเพลง วงโยธวาทิตจนได้รับรางวัลระดับความสามารถเหรียญทอง ประเภทนั่งบรรเลง

4. รางวัลบุคคลส่งเสริมมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติดดีเด่นระดับครูแกนนำ

1. นายอลงกรณ์    แสงโชติ
 2. นางณัฐหทัย    สัตย์วินิจ 
3. นายจงรักษ์    วงศ์เสวต
4. นายวัลลภ    นกพึ่งพุ่ม
 5. นางสาวลักขณา    จามิกรณ์
6. นางปุณฑริกา     ยอดแก้ว
7. นายศักดิพัฒน์    กัลปตานนท์
8. นางประณีต    วงษ์เกษกรณ์
9. นางสุทธิกานต์    อุปพงษ์
10. นายพนม    จองเฉลิมชัย
11. นายสมชาย    โสรัจจาภินันท์
12. นางสาวมณีรัตน์    ธรารักษ์สมบัติ
 13. นางนิภาพรรณ    ระดมกิจ
14. นางพรพิมล    ปวงนิยม

5. ครูที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “เบญจมดิเรกคุณาภรณ์”
1. นางประณีต    วงษ์เกษกรณ์ 2. นางสาววิไล    ศรีประภาสุขสันติ 3. นางสุมนา    เอี่ยมละออ
4. นางสาวน้ำผึ้ง    แช่มช้อย 5. นางสาวสุภาพร    ตะกรุดแก้ว 6. นางสาวจิตรลดา    ทองน้อย
7. นายสายัณต์    พลเชียงสา 8. นางสาวสกุลณา    จูฑะพุทธิ 9. นายพีรกฤต    พงศภัคสิร
ิ10. นางสาวสมจิตร    ลิขิตธรรม 11. นางสาวนงนุช    เอกตระกูล 12. นายอังกูล    เพลิดโฉม
13. นางสาวมณฑา    สุขศร 14. นายผดุงศักดิ์    แสงสวงค์ 15. นางจารุวรรณ    อ้นอ่อน
16. นางสาวณัฐชลัยย์    ทวีผล 17. นางสาวนฤมล     แสงเวช 18. นายพนม    จองเฉลิมชัย
19. นางสาวสุมณี    หลบภัย    

6. ครูที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “จตุตถดิเรกคุณาภรณ์”
1. นางนงลักษณ์    เกิดน้อย 2. นายวิศิษฐ์    ใจมั่น 3. นายอลงกรณ์    แสงโชติ
4. นายอำนาจศักดิ์    อำนวยพล 5. นางเกษณี    แรงบุญทวีวงศ์ ์6. นายสมบัติ    บุญสาพิพัฒน์
7. นายคชภัค    กุลกวีวุฒ 9. นายรังสรรค์    เกิดน้อย 9. นายมาโนช    บุญผ่องใส
10. นายธนิต สังข์เอม 11. นายสถาพร    สงประชา 12. นางรื่นจิต    ใจมั่น