แผนการเรียน
STEM - Bell

      เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และ คณิตศาสตร์ แบบ STEM ร่วมกับการฝึกภาษาอังกฤษของศูนย์ภาษา Bell เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา

,,

      STEM Activities จะมุ่งเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะ Hand Skills, Basic Mechanics, Electronic, Design Process, Computer Graphics, 3D Modeling, Coding, Robotics AI โดยผ่านการจัดกิจกรรมแบบ Active Learningในหน่วยการเรียนแบบบูรณาการ ภาษาอังกฤษ ใช้ ครูต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ จากศูนย์ภาษา Bell เป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

      พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะในกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม STEM Day Camp, กิจกรรม STEM Project Day ,Day trip ศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นต้น และวัดประเมินผลด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน Cambridge University

***การจัดคาบเรียนในรายวิชาหลัก ใช้โครงสร้างคาบเรียนเหมือนกันทุกแผนการเรียนและเรียนเหมือนกันทั้ง 2 ภาคเรียน***