บทสวด

ประนมกรไว้พระผู้ปราณี
ทรงรักเราทวี
คุ้มครองสอดส่องเมตตา
โปรดประทานสติปัญญา
ให้เรียนวิชา แตกฉานตลอดทั้งวัน
พยุงเราก้าวหน้าสร้างสรรค์
ความดีนิรันดร์ สัตย์ซื่อถือธรรมจรรยา
อวยพร ชาติ ศาสน์ กษัตรา
บิดา มารดา
อีกมวลครูบาอาจารย์
โปรดให้ประชาสุขศานต์
รักกันยืนนาน
ผดุงซึ่งสันติภาพเทอญ

ไหว้องค์พระทรงศักดิ์
เปี่ยมด้วยรักและเมตตา
เรากราบโมทนา
ที่คุ้มครองป้องภัยพาล
วันผ่านไปไพบูลย์
ได้เพิ่มพูนวิชาการ
โปรดเอื้ออภิบาล
ชาติ ศาสน์ กษัตรา
อีกอวยพระพรแผ่
แด่พ่อแม่และครูบา
เราผิดขอขมา
ช่วยรักษาปกป้องเทอญ

Lord of mercy and love
who always protects and guides us,
we implore you today,
with confidence and trust,
grant us the intellect
to learn and understand
the subjects we are to study
throughout the day,
and help us to progress
in the knowledge of the world
and the meaning of life,
so that we will be able
to live our lives
truthfully and graciously through your love.
Lord, we also entrust
our beloved King,
our dear parents into your care.
Bless, Lord, the Brothers and the teachers.
Until your love eternally prevail the world.
Amen.

Lord, We bow down before you
filled with love and gratitude.
We render thanks to you
for your protection of the day.
We have increased our knowledge
and love of you.
We ask for your protection
for our nation and for our beloved King.
We also seek your blessings
on our dear parents,
Brothers, teachers and friends.
Pardon our wrong doings
and protect us always.
Amen.

บทเพลง

สีแดงและขาวคือดาวสวรรค์
เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักเรียน
เป็นตราดวงใจธงชัยวิเชียร
ให้เรานักเรียนหวังทำความดี
สีแดงและขาวคือดาวสวรรค์
เราจะรักกันตลอดชีวี
จะอยู่ที่ไหนภูมิใจชูสี
รักสามัคคีบ่มีกลับกลาย
เรานักเรียนไทยมีใจไพศาล
เริงรื่นชื่นบานประกอบความเพียร
ร่วมสามัคคีเทิดสีโรงเรียน
เพื่อความจำเนียรมั่นคงยืนยาว
เราจงกลมเกลียวใจเดียวทำดี
ชอบชมสมสีเด่นแดงและขาว
ให้อัสสัมชัญรุ่งฟ้าดังดาว
เทิดเกียรติชาวเราอัสสัมชัญ
( ...ดนตรี....)
สีแดงและขาวชาวเรานับถือ
ต้องให้เขาลือสมชื่อชาติชาย
เกียรติเราถนอมมิยอมสลาย
ตลอดวันตายสีขาวกับแดง
สีแดงและขาวคือดาวสวรรค์
เราจะรักกันตลอดชีวี
จะอยู่ที่ไหนภูมิใจชูสี
รักสามัคคีบ่มีกลับกลาย
เรานักเรียนไทยมีใจไพศาล
เริงรื่นชื่นบานประกอบความเพียร
ร่วมสามัคคีเทิดสีโรงเรียน
เพื่อความจำเนียรมั่นคงยืนยาว
เราจงกลมเกลียวใจเดียวทำดี
ชอบชมสมสีเด่นแดงและขาว
ให้อัสสัมชัญรุ่งฟ้าดังดาว
เทิดเกียรติชาวเราอัสสัมชัญ

ชื่ออัสสัมชัญฯ นั้นเด่นมาช้านาน
ยังมีพยานปรากฎรับรอง
ไม่เคยมีใครลบเกียรติอัสสัมชัญฯ
เราต้องช่วยกันคอยประคับประคอง
เพื่อมิให้ลายขาวและแดงของเรา
เศร้าและหมอง คงผ่องใสสะอาดตา
คอยพยุงชื่อ ถือเกียรติศักดิ์
อัสสัมชัญฯ ไว้ทุกวันเวลา
พวกเรามาเถิดมาร่วมจิตพร้อมกัน
เป็นเอกฉันท์เพื่อช่วยอวยพร
ให้อัสสัมชัญฯ นั้นชื่อคงถาวร
ฟุ้งเฟื่องขจร ถึงชั่วนิรันดร์ ฮะ ฮะ ฮะ
อัสสัมชัญโห่ให้ลั่นอวยชัย
ให้ เอ. ซี.นามที่เรารักและทูนเทิด
อัสสัมชัญฯ จงมาพร้อมใจกันเถิด
มาชูเชิด เอ.ซี. ไว้ชั่วดินฟ้า

**แหล่งที่รื่นรมย์สุขสมถ้วนหน้า
เราเทิดบูชารักษาไว้มั่น
ดำรงคงอยู่คู่เกียรติสถาบัน
ว่านามเรานั้นอัสสัมชัญธนบุรี
การงานและการศึกษา
ทั้งปัญญาและจิตผูกพัน
ดุจดังแสงนำทางชีวัน
เป็นประกันชีวิตรุ่งเรือง
เรามีวินัยกล้าหาญ
ปฏิภาณยึดหลักความดี
มีเมตตาโอบอ้อมอารี
สามัคคีกลมเกลียวร่วมกัน
ดวงตราล้ำค่าเหมาะสม
เราชื่นชมรักแหล่งศักดิ์ศรี
ให้ลือเลื่องรุ่งเรืองนานปี
ให้ความดีคงอยู่นิรันดร์
จงมาร่วมจิตสร้างสรรค์
เป็นประกันให้เหล่าประชา
อัสสัมชัญฯ นำทางชีวา
การศึกษามิให้คลายเสื่อม**

ความหมายดวงตราสถาบันการศึกษา ของคณะภราดาเซนต์คาเบรียล
แสดงถึงเอกลักษณ์ และสามัคคี เป็นคติธรรมสู่จุดหมายของชีวี
เอเอ็ม (A M) อาเว มารีอา วันทาพระแม่มารี
ซ่อนกลิ่น ชูช่อสีขาว บริสุทธิ์ทั้งกายและใจ
เรือใบเหมือนนาวาชีวิต ฝ่าอุปสรรคกลางทะเลจนถึงฝั่ง
เปรียบเหมือนชีวิตคือการต่อสู้ ทุกคนสู่จุดหมายแห่งความสำเร็จ
แสงแห่งธรรมและแสงแห่งปัญญา คือรูปดาวและเรือพาย
อยู่รวมกันเป็นดุจดวงประทีป นำชีวิตด้วยคุณธรรมและปัญญา
ดี (D) คือ ดีวินิตี้ (Divinity) ทุกคนต้องมีศาสนา เอส (S) คือ ไซน์ (Science)
ความรู้ที่ใฝ่หามา รวมกันว่ารู้ทางโลกและทางธรรม