ประวัติความเป็นมา

      ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2504 เป็นสถาบันการศึกษาลำดับที่ 8 ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง ประเทศไทย ได้รับมอบที่ดินจากนายไถง สุวรรณทัต ผู้มีความศรัทธาต่อการจัดการศึกษาของ ภราดาคณะเซนต์คาเบรียล จำนวน 56 ไร่ 1 งาน 9 ตารางวา และได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดดำเนินการสอน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2504ปัจจุบันมีที่ดินจำนวน 80 ไร่ 27 ตารางวา อาคารเรียนและอาคารประกอบ 23 หลัง ห้องเรียน 148 ห้อง สำนักงานและห้องประกอบอื่น ๆ 355 ห้อง มีนักเรียน จำนวน 5,259 คน และบุคลากรรวม 557 คน

      ผู้อำนวยการปัจจุบันคือ ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ แบ่งการบริหารออกเป็น 7 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ, ฝ่ายวิชาการ, ฝ่ายกิจกรรม, ฝ่ายปกครอง, ฝ่ายธุรการ-การเงิน,ฝ่ายบริหารทั่วไป และ ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม

      เป็นโรงเรียนสหศึกษาขนาดใหญ่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น ป.1-ม.6 ในหลักสูตรสามัญ และ English Program


จากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน 60 ปี อัสสัมชัญธนบุรี
รายนามผู้บริหารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี 2504 - ปัจจุบัน

1. ภราดาอาซีเนียว อานเกล อินฟานเต (เสียชีวิตแล้ว) พ.ศ.2504
2. ภราดาอินเตอฟองโซ มาเรีย ซีซีเรีย (เสียชีวิตแล้ว) พ.ศ.2505 - พ.ศ.2507
3. ภราดาฟิลิป อำนวย ปิ่นรัตน์ (เสียชีวิตแล้ว) พ.ศ.2508
4. ภราดาแอนดรู อารมณ์ วรศิลป์ (เสียชีวิตแล้ว) พ.ศ.2508 - พ.ศ.2510
5. ภราดา ดร.วิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์ พ.ศ.2511 - พ.ศ.2516
6. ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ พ.ศ.2517 - พ.ศ.2520
7. ภราดาสมพงษ์ ศรีสุระ พ.ศ.2521 - พ.ศ.2526
8. ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล พ.ศ.2527 - พ.ศ.2534
9. ภราดา ดร.อานันท์ ปรีชาวุฒิ พ.ศ.2535 - พ.ศ.2540
10. ภราดา ดร.เลอชัย ลวสุต พ.ศ.2541 - พ.ศ.2543
11. ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ พ.ศ.2544 - พ.ศ.2546
12. ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล พ.ศ.2547 - พ.ศ.2549
13. ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล พ.ศ.2550 - พ.ศ.2555
14. ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ พ.ศ.2556 - พ.ศ.2561
15. ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล พ.ศ.2562 - พ.ศ.2564
16. ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ พ.ศ.2565 - ปัจจุบัน