แผนการเรียน
SMART Science

      เป็นแผนการเรียนที่เน้นพัฒนาและเตรียมความพร้อมนักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ประกอบด้วย S (Science) M (Mathematics) A (Arts) R (Reasoning) และ T (Technology) เพิ่มเติมรายวิชา Advance Math และ Advance Scienceเป็นแผนการเรียนที่เน้นพัฒนาและเตรียมความพร้อมนักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ประกอบด้วย S (Science) M (Mathematics) A (Arts) R (Reasoning) และ T (Technology) เพิ่มเติมรายวิชา Advance Math และ Advance Science

      ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่น Lab คณิตศาสตร์ และ Lab วิทยาศาสตร์ ในส่วนของกิจกรรมเสริมหลักสูตร เน้นส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาครบทุกมิติผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในรูปแบบ Project Base Learning เช่น SMART Camp กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ กิจกรรม SMART Trip การศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ กิจกรรมส่งเสริมทักษะแห่งอนาคต พัฒนาทักษะการคิด การตั้งคำถาม การแก้ปัญหา การค้นคว้าหาข้อมูล การนำเสนอ และการวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ ๆ พร้อมทั้งสามารถนำข้อค้นพบไปสร้างเป็นนวัตกรรมใหม่และนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวัน

      ทั้งนี้ โรงเรียนมีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาที่พร้อมส่งเสริมนักเรียนให้เรียนรู้ในรูปแบบ STEM Education ได้แก่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) อีกทั้งโรงเรียนยังเป็นศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร

***การจัดคาบเรียนในรายวิชาหลัก ใช้โครงสร้างคาบเรียนเหมือนกันทุกแผนการเรียนและเรียนเหมือนกันทั้ง 2 ภาคเรียน***