แผนการเรียน IEP
(Interactive English Program)

จัดการเรียนการสอนโดยส่งเสริมทักษะด้านภาษาบูรณาการการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษใน 4 วิชาหลัก ได้แก่

ภาษาอังกฤษ
English

วิทยาศาสตร์
Science

คณิตศาสตร์
Math

สังคมศึกษา
Social

      นอกจากนี้ยังได้เพิ่มความเข้มข้นของรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยสอนในรูปแบบของ "Active Learning" เป็นการปฏิบัติการ ทางภาษาเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ โดยผ่าน กิจกรรมการเรียนการ สอนที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะ ในการเรียนครบทั้ง 4 ทักษะ (Listening / Speaking / Reading / Writing) โดยในคาบเรียนภาษาอังกฤษ มีการจัดแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยเพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติ กิจกรรม เน้นที่เน้นภาษาอังกฤษ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

      นอกจากนี้ยังมี การจัด Outdoor Activities ที่ส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนการสอนให้มี ความน่าสนใจยิ่งขึ้น และมีโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน ภาษาอังกฤษของนักเรียน (Reading Skill Development Project) สำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะการ อ่านภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษและฝึกความกล้าแสดงออกอย่างต่อเนื่อง

***การจัดคาบเรียนในรายวิชาหลัก ใช้โครงสร้างคาบเรียนเหมือนกันทุกแผนการเรียนและเรียนเหมือนกันทั้ง 2 ภาคเรียน***