แผนการเรียน
Bell

      เป็นแผนการเรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ร่วมกับ Bell Educational Services ประเทศอังกฤษ จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษมาตรฐานเดียวกับประเทศอังกฤษ (UK Standard) โดยครู ต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ ใช้ Placement Test แบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่มย่อย ตาม ระดับทักษะภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนโดยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน ได้แก่

การฟัง
Listening

การพูด
Speaking

การอ่าน
Reading

การเขียน
Writing

      เน้นการจัดการเรียนการสอนผ่านกิจกรรม เกมและเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จำลอง เพื่อให้นักเรียน ได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์เสมือนจริง นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมStudent talking time (STT) เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนมากขึ้น นำไปสู่ความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ มีการสอบวัดระดับ ที่ได้มาตรฐาน โดยใช้ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ(Cambridge Young Learners English Tests)

***การจัดคาบเรียนในรายวิชาหลัก ใช้โครงสร้างคาบเรียนเหมือนกันทุกแผนการเรียนและเรียนเหมือนกันทั้ง 2 ภาคเรียน***