แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์การกีฬา

      เป็นแผนการเรียนที่ร่วมกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ( MUSS ) พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา รวมถึงธุรกิจและอาชีพที่เกี่ยวกับกีฬา ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถทางกีฬาให้มีความพร้อม สู่ระดับอุดมศึกษาและก้าวสู่ความสำเร็จในอนาคต ทั้งการเป็นนักกีฬามืออาชีพ นักวิชาการกีฬา นักธุรกิจกีฬา และอาชีพต่าง ๆ อีกมากมาย นักเรียนจะได้เรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคนิค กระบวนการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา อาทิ สรีรวิทยา เวชศาสตร์ โภชนาการ จิตวิทยา ฯลฯ เพื่อพัฒนาทักษะกีฬาสู่ความเป็นเลิศ สนับสนุนความสำเร็จในโลกยุคดิจิทัล ด้วยวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจกีฬา อาทิ การสื่อสาร เทคโนโลยี และการจัดการธุรกิจ สอนโดยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ การเรียนเน้นภาคปฏิบัติทั้งในโรงเรียน มหาวิทยาลัย และการฝึกประสบการณ์จริง มีระบบเทียบเกรดจากระดับผลงานการแข่งขันกีฬา นอกจากนี้ นักเรียนที่มีผลการเรียนดีจะได้รับโควตาพิเศษ เข้าเรียน MUSS ได้อย่างต่อเนื่อง