แผนการเรียน
ดนตรี การแสดง และอุตสาหกรรมบันเทิง

      เป็นแผนการเรียนที่ร่วมกับ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศด้านดนตรี และศิลปะการแสดง บูรณาการความรู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจและอุตสาหกรรมบันเทิงครบวงจร โดยส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านดนตรี และการแสดงให้มีความพร้อมสู่ระดับอุดมศึกษา และก้าวสู่ความสำเร็จในอนาคต

      ทั้งการเป็น นักดนตรีอาชีพ นักแต่งเพลง โปรดิวเซอร์ นักแสดง โค้ชและเทรนเนอร์ ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมบันเทิง และอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย นักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็น อาทิ ทักษะการปฏิบัติดนตรีและการแสดง การผลิตและสร้างสรรค์ผลงานดนตรี การออกแบบการแสดง คอนเสิร์ต งานห้องบันทึกเสียง Lighting & Sound System งานออแกนไนซ์ ฯลฯ เพื่อพัฒนาทักษะดนตรี และการแสดงสู่ความเป็นเลิศ

      สนับสนุนความสำเร็จในโลกยุคดิจิทัล ด้วยวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมบันเทิง อาทิ สื่อสร้างสรรค์สมัยใหม่ เทคโนโลยีด้านบันเทิง และการจัดการธุรกิจ สอนโดยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ ด้วยวิธีการสอนที่เน้นภาคปฏิบัติ และการฝึกประสบการณ์จากการร่วมงานกิจกรรมจริง นอกจากนี้ นักเรียนที่มีผลการเรียนดีจะได้รับโควตาพิเศษ เข้าเรียน คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้อย่างต่อเนื่อง