แผนการเรียน ศิลป์คำนวณ
คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ

      จะเน้นในส่วนของวิชาภาษาอังกฤษ และ วิชาคณิตศาสตร์ เป็นหลัก พัฒนาผู้เรียนให้มีความถนัดในด้าน คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษควบคู่กัน โดยจะเรียน วิชาคณิตศาสตร์เหมือนกับแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ และเน้นการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษ เพิ่มเติมด้านภาษาไทยและสังคมศึกษา

      ทั้งนี้ก็เพื่อสนับสนุนผู้เรียนให้มีความเก่งทั้งด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคม ควบคู่ไป โดยทางโรงเรียนมีความพร้อมที่จะช่วยส่งเสริมนักเรียนไปสู่เป้าหมายอย่าง หลากหลาย อาทิ มีอาจารย์พิเศษที่มีคุณภาพ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมความสนใจตามเป้าหมายของ นักเรียน เช่น ตะกร้าคณะบริหารธุรกิจ ตะกร้าคณะนิเทศศาสตร์ ตะกร้าคณะกลุ่มสังคมศาสตร์ ฯลฯ