แผนการเรียน
Digital Art

      มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีความสนใจด้านการผลิตสื่อต่าง ๆ สร้างสรรค์ผลงานด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก และภาพเคลื่อนไหวด้วยสื่อดิจิทัล ออกแบบผลงาน พัฒนาการออกแบบ รุ่นใหม่ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ ด้านดิจิทัลคอนเทนท์ เช่น ภาพยนตร์ ภาพยนตร์ โฆษณา และสื่อผสม (Multimedia)


      ผู้เรียนจะได้รับความรู้จากเทคโนโลยีใหม่ๆและประสบการณ์ตรงจากกิจกรรม การเรียนการสอน ที่หลากหลาย ได้ปฏิบัติจริง มีส่วนร่วมในการคิดและสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ร่วมกิจกรรม เสริมหลักสูตร ณ ห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัยชั้นนำ ส่งผลให้ผู้เรียนได้พัฒนาองค์ความรู้และทักษะอย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไป