แผนการเรียน
การจัดการธุรกิจ

      มุ่งเน้นให้ผู้เรียนที่มีความฝันต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจ ได้มีองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์สู่การเป็น เจ้าของกิจการในอนาคตหรือสืบทอดกิจการต่าง ๆ ของครอบครัว โดยเพิ่มเติมวิชาที่สอดคล้องกับการ ประกอบธุรกิจ การทำธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ผ่านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

      การเรียนการสอนจะเน้นการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี มีการสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียน พัฒนานักเรียน ให้มีมุมมอง ความคิดที่ไม่เหมือนใคร และประสบความสำเร็จในการทำงานได้ก่อนใคร โดยมีอาจารย์ประจำ และอาจารย์พิเศษที่ ประสบความสำเร็จในด้านการเป็นเจ้าของธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมในการสอนนักเรียน รวมถึงมีการศึกษาดูงานด้าน ธุรกิจ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปีการศึกษา