แผนการเรียน นวัตกรรมอัจฉริยะ
(Innovative Intelligence)

      เป็นแผนการเรียนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับกลไกการเปลี่ยนแปลงทาง เทคโนโลยี สร้างเสริม ประสบการณ์ด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ซึ่งเป็นสมรรถนะสำคัญ แห่งโลกอนาคต นักเรียนในแผนการ เรียนนี้จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายวิชาด้านนวัตกรรมอัจฉริยะ อาทิ นวัตกรรมวิวัฒน์อนาคต นวัตกรรมอากาศยาน และนวัตกรรมอวกาศ

      นอกจากนี้ยังมีคาบพิเศษ “Innovative design” ที่จะเสริม ประสบการณ์ด้านการ ออกแบบนวัตกรรม ผ่านกิจกรรมที่เน้น การปฏิบัติจริง และคาบเรียน “Innovative workshop” ที่จะ พัฒนาทักษะ ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้อุปกรณ์ และเครื่องมือเชิงวิศวกรรมต่าง ๆ

      แผนการเรียนนวัตกรรมอัจฉริยะได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้มุ่งเน้นการพัฒนา กระบวนการ คิดของนักเรียน โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ “The Story+Phenomenon Base learning” หรือการ เรียนรู้แบบเรื่องราว และปรากฏการณ์เป็นฐานสู่ศาสตร์แห่งการบูรณาการความรู้ใน วิชาต่าง ๆ มาร้อยเรียงเป็น เรื่องราว ผนวกกับการเรียนรู้ตามปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ ปัจจุบัน ดังแนวคิดที่ว่า “เริ่มจากปัจจุบัน ย้อนสู่อดีต เพื่อพัฒนาอนาคต”

      ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนให้ครบทุกมิติ แผนการเรียนนวัตกรรมอัจฉริยะได้ออกแบบ กิจกรรมเสริม หลักสูตรที่หลากหลายให้แก่นักเรียน เช่น กิจกรรมพบปะผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมค่ายนวัตกรรมอัจฉริยะ (Innovative Camp) และต่อยอดองค์ความรู้ ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม ในสาขาที่สนใจ