แผนการเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. (Gifted)

      โรงเรียนจัดการเรียนการสอน แบบบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ (Science) คณิตศาสตร์ (Mathematics) เทคโนโลยี (Technology) และวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) โดยนำลักษณะทางธรรมชาติของแต่ละวิชามาผสมผสานและจัดการเรียนรู้ ให้กับผู้เรียน มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการคิดในคาบเรียน STEM Meeting

      เน้นการลงมือปฏิบัติจริง ควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด การตั้งคำถาม การแก้ปัญหา การค้นคว้าหาข้อมูล การนำเสนอ และการ วิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ ๆ พร้อมทั้งสามารถนำข้อค้นพบนั้นไปสร้างเป็นนวัตกรรมใหม่ และนำไปปรับใช้กับชีวิต ประจำวัน

      ในส่วนของกิจกรรมเสริมหลักสูตร จะเน้นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาครบทุกมิติผ่าน กิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมจิตอาสาปันน้ำใจสู่ชุมชน กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ การศึกษาดูงาน ด้านวิทยาศาสตร์ การศึกษาเรียนรู้ และการทดลองในห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย เป็นต้น ทั้งนี้โรงเรียนมีความ ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาทั้งภายในและภายนอกประเทศที่พร้อมส่งเสริม นักเรียนในการจัดการเรียน การสอนรูปแบบ STEM Education ได้แก่ มหาวิทยาลัยไซตะมะ ประเทศญี่ปุ่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)