แผนการเรียน
EP - STEM

      จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการความรู้ทางด้าน วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และ คณิตศาสตร์ (Mathematics) โดยนำลักษณะทางธรรมชาติของแต่ละวิชามาผสมผสานกัน เน้นการลงมือปฏิบัติจริงควบคู่กับ การพัฒนาทักษะการคิด การตั้งคำถาม การแก้ปัญหา การค้นคว้าหาข้อมูล การนำเสนอ และการวิเคราะห์ข้อค้นพบ ใหม่ ๆ

      พร้อมทั้งสามารถนำข้อค้นพบนั้นไปสร้างเป็นนวัตกรรมใหม่ และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีการ จัดการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เรียน โดยคณะครูผู้สอนเป็นครูเจ้าของภาษา และครูต่างชาติที่มีประสบการณ์ในการสอนตรงตามสาขาวิชา มีความรู้ทางภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี อีกทั้งนักเรียนต้อง สอบวัดระดับทักษะทางภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐาน ใช้การทดสอบตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ