ครูเกษียณปีการศึกษา 2565

Image

มาสเตอร์ สาธิต วิโรจนะ

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
หัวหน้างานกีฬาฯ
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2566
อายุงาน : 39

Image

มิส บุญสืบ แสงทอง

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
คณิตศาสตร์
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2566
อายุงาน : 36

Image

มาสเตอร์ ณชพล สมณา

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
สังคมศึกษา
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2566
อายุงาน : 35

Image

มิส จารุวรรณ หนูเทศ

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
ภาษาต่างประเทศ
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2566
อายุงาน : 33

Image

มาสเตอร์ สันชัย สุขเสมา

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
คณิตศาสตร์
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2566
อายุงาน : 32

Image

มาสเตอร์ สมบัติ บุญสาพิพัฒน์

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2566
อายุงาน : 31

Image

มาสเตอร์ สายัณต์ พลเชียงสา

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
งานศิลป์
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2566
อายุงาน : 26

Image

มิส สุทธิกานต์ อุปพงษ์

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
ภาษาไทย
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2566
อายุงาน : 21

Image

มาสเตอร์ บรรจง โสตถิวรนันท์

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
ภาษาต่างประเทศ
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2566
อายุงาน : 19