ครูเกษียณปีการศึกษา 2563

Image

มิส นฤมล น้อยอิ่ม

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
คณิตศาสตร์
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2564
อายุงาน : 38

Image

มิส เยาวลักษณ์ สิงห์สุวรรณ

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
สังคมศึกษา
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2564
อายุงาน : 38

Image

มิส อุดมลักษณ์ นกพึ่งพุ่ม

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2564
อายุงาน : 38

Image

มิส ขวัญตา จริยสถิตกุล

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
ภาษาไทย
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2564
อายุงาน : 37

Image

มิส ศิริลักษณ์ วิโรจนะ

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
ภาษาไทย
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2564
อายุงาน : 37

Image

มิส สมพิศ จีนสุข

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
หัวหน้าระดับชั้น ม.1
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2564
อายุงาน : 36

Image

มาสเตอร์ วัลลภ นกพึ่งพุ่ม

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
สุขศึกษาและพลศึกษา
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2564
อายุงาน : 36

Image

มิส กุณฑลี ลิปนุสสรณ์

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
สังคมศึกษา
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2564
อายุงาน : 31

Image

มาสเตอร์ ศุภกร ศรีอยุธย์

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
หัวหน้าระดับชั้น ม.5
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2564
อายุงาน : 25

Image

มิส ศรีนารถ ธรรมาชีพ

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
ภาษาต่างประเทศ
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2564
อายุงาน : 25

Image

มิส ประณีต วงษ์เกษกรณ์

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
หัวหน้าแผนกปกครอง
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2564
อายุงาน : 24