ครูเกษียณปีการศึกษา 2557

Image

มาสเตอร์ ศักดิพัฒน์ กัลปตานนท์

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
สังคมศึกษา
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2558
อายุงาน : 35

Image

มิส สุมนา เอี่ยมลออ

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
งานพยาบาล
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2558
อายุงาน : 35

Image

มาสเตอร์ อดุลย์ ประเสริฐสม

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
สังคมศึกษา
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2558
อายุงาน : 31

Image

มาสเตอร์ วรา เชาว์พานนท์

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
งานศิลปะ
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2558
อายุงาน : 27

Image

มาสเตอร์ ปรีชา พรหมทอง

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2558
อายุงาน : 24

Image

มิส ชุติภา โคตรสมบัติ

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
สังคมศึกษา
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2558
อายุงาน : 21

Image

มิส วินิตา เอี่ยมสะอาด

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
งานแนะแนว
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2558
อายุงาน : 20