ครูเกษียณปีการศึกษา 2556

Image

มิส จินตนา สารีบุตร

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
ภาษาไทย
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2557
อายุงาน : 35

Image

มาสเตอร์ ประสม กิจสวัสดิ์

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
ภาษาอังกฤษ / ประสานงานครูต่างชาติ
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2557
อายุงาน : 32

Image

มิส อารี สินปัญจะ

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
ภาษาไทย
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2557
อายุงาน : 31

Image

มิส สำเนียง คงตระกูลทรัพย์

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
วิทยาศาสตร์
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2557
อายุงาน : 24