ครูเกษียณปีการศึกษา 2555

Image

มาสเตอร์ สมนึก งามยืนยงค์

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
งานกิจการนักเรียน
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2556
อายุงาน : 41

Image

มาสเตอร์ ธีร์ทัศน์ พฤกษา

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
วิทยาศาสตร์
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2556
อายุงาน : 41

Image

มาสเตอร์ อรุณ เอี่ยมสุวรรณ

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
หัวหน้างานรถรับ-ส่งนักเรียน
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2556
อายุงาน : 35

Image

มาสเตอร์ สุรสิทธิ์ จันทร์โสภาพิศ

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
คอมพิวเตอร์ / หัวหน้างานศูนย์วิทยบริการ
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2556
อายุงาน : 40

Image

มิส นพวรรณ ศิริวังโส

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
ภาษาไทย
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2556
อายุงาน : 23