ครูเกษียณปีการศึกษา 2545

Image

มาสเตอร์ ไพบูลย์ อำไพ

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
ไม่พบข้อมูล
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2546
อายุงาน : 32

Image

มิส รัศมี ศรีวิชัยรัตน์

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
ประสานงานสมาคมศิษย์เก่า
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2546
อายุงาน : 36

Image

มาสเตอร์ ชูชาติ บุญพราหมณ์

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2546
อายุงาน : 40

Image

มาสเตอร์ วสันต์ กิจไกรลาศ

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
การงานพื้นฐานอาชีพ (ไฟฟ้า)และหัวหน้าหมวด
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2546
อายุงาน : 40