ครูเกษียณปีการศึกษา 2538

Image

มาสเตอร์ เฉลิม อานามนารถ

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :
งานการเจ้าหน้าที่
วันเกษียณ : 30 เมษายน 2539
อายุงาน : 28