แผนการเรียน STEM-Bell

      แผนการเรียน STEM Bell บูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ คณิตศาสตร์ ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับประถมศึกษา มุ่งเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการ คิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณและคิดสร้างสรรค์ เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนและมีความสุขในการเรียน สามารถนำข้อ ค้นพบไปสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยผ่านการจัดกิจกรรมแบบ Learning by doing และ Project Base Learning ในรูปของการบูรณาการแบบ STEM Education ในชั่วโมง STEM Activities พร้อมทั้ง จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาครบทุกมิติผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมค่าย Day camp, กิจกรรม STEM Academic การศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น

      รวมถึงมีการเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษตามหลักสูตรภาษาอังกฤษและสอนโดยครูชาวต่างชาติที่มีคุณวุฒิการศึกษาด้าน การสอนภาษาโดยตรง ของศูนย์ภาษา Bell Educational Trust, England ที่เน้นทักษะทางด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน และการวัดประเมินผลด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน Cambridge University

ความแตกต่างของรายวิชาระหว่างแผนการเรียน
STEM – Bell , IEP และ Bell

รายวิชา

แผนการเรียน (จำนวนคาบ : ต่อสัปดาห์)
STEM-Bell IEP Bell
อังกฤษพื้นฐาน (ครูไทย) 3 3 3
อังกฤษเพิ่มเติม (หลักสูตรของศูนย์ภาษาอังกฤษ Bell) 3 - 3
อังกฤษเพิ่มเติม (ครูต่างชาติ) - 3 -
คณิตศาสตร์ (ครูต่างชาติ) 2 2 2
วิทยาศาสตร์ (ครูต่างชาติ) 1 1 1
สังคมศึกษา (ครูไทย + ครูต่างชาติ) 2 2 2
ภาษาจีน 2 2 2
STEM Meeting 3 - -

***การจัดคาบเรียนในรายวิชาหลัก ใช้โครงสร้างคาบเรียนเหมือนกันทุกแผนการเรียนและเรียนเหมือนกันทั้ง 2 ภาคเรียน***

สอบถามข้อมูลแผนการเรียนเพิ่มเติมได้ที่ 028079555 ต่อ 112,113