แผนการเรียน IEP (Interactive English Program)

      จัดการเรียนการสอนโดยส่งเสริมทักษะด้านภาษาบูรณาการการเรียนการสอนเป็น ภาษาอังกฤษใน 4 วิชาหลัก ได้แก่

  • ภาษาอังกฤษ (English)
  • วิทยาศาสตร์ (Science)
  • คณิตศาสตร์ (Math)
  • สังคมศึกษา (Social)

     นอกจากนี้ยังได้เพิ่มความเข้มข้นของรายวิชาภาษาอังกฤษโดยสอนในรูปแบบของ "Active Learning" เป็นการปฏิบัติการทางภาษาเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ โดยผ่านกิจกรรมการเรียนการ สอนที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะในการเรียนครบทั้ง 4 ทักษะ (Listening / Speaking / Reading / Writing) โดยในคาบเรียนภาษาอังกฤษ มีการจัดแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม เน้นที่เน้นภาษาอังกฤษ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
     นอกจากนี้ยังมี การจัด Outdoor Activities ที่ส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนการสอนให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น และมีโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน ภาษาอังกฤษของนักเรียน (Reading Skill Development Project) สำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะการ อ่านภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษและฝึกความกล้าแสดงออกอย่างต่อเนื่อง

ความแตกต่างของรายวิชาระหว่างแผนการเรียน
STEM – Bell , IEP และ Bell

รายวิชา

แผนการเรียน (จำนวนคาบ : ต่อสัปดาห์)
STEM-Bell IEP Bell
อังกฤษพื้นฐาน (ครูไทย) 3 3 3
อังกฤษเพิ่มเติม (หลักสูตรของศูนย์ภาษาอังกฤษ Bell) 3 - 3
อังกฤษเพิ่มเติม (ครูต่างชาติ) - 3 -
คณิตศาสตร์ (ครูต่างชาติ) 2 2 2
วิทยาศาสตร์ (ครูต่างชาติ) 1 1 1
สังคมศึกษา (ครูไทย + ครูต่างชาติ) 2 2 2
ภาษาจีน 2 2 2
STEM Meeting 3 - -

***การจัดคาบเรียนในรายวิชาหลัก ใช้โครงสร้างคาบเรียนเหมือนกันทุกแผนการเรียนและเรียนเหมือนกันทั้ง 2 ภาคเรียน***

สอบถามข้อมูลแผนการเรียนเพิ่มเติมได้ที่ 028079555 ต่อ 112,113