แผนการเรียน EP (English Program)

     แผนการเรียน EP จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ มุ่งเน้นเสริมสร้างทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนอย่างเข้มข้น โดยมีความร่วมมือกับ Bell Education Services ประเทศอังกฤษ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยครูต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษา ส่วนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ การงานอาชีพ สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษกับคุณครูต่างชาติ

     จัดการเรียนการสอนเน้นกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิด และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยี มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติ และสามารถนำไปประยุทต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังมีการวัดและประเมินผลทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ Cambridge English Language Assessment โดยผลการสอบสามารถนำไปวัดระดับทางภาษาตามมาตรฐาน Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) เพื่อพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่องสู่ระดับสากล และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ผ่านกระบวนการทางภาษาเพื่อพัฒนานักเรียนในทุกมิติ

     จัดการเรียนการสอนในแต่ละวิชาโดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับครูต่างชาติ เป็นหลัก ยกเว้นวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่จัดสอนโดยครูไทย นอกจากนี้ยัง เสริมการเรียนภาษาจีน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียน English Program กำหนดจำนวนนักเรียนไม่เกิน 30 คนต่อห้องเรียน

สอบถามข้อมูลแผนการเรียนเพิ่มเติมได้ที่ 028079555 ต่อ 112,113