แผนการเรียน Bell

      เป็นหลักสูตรที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ร่วมกับ Bell Educational Services ประเทศอังกฤษ จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ มาตรฐานเดียวกับประเทศอังกฤษ (UK Standard) โดยครู ต่างชาติเจ้าของภาษา ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ ใช้ Placement Test แบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่มย่อย ตามระดับทักษะภาษาอังกฤษ      จัดการเรียนการสอนโดยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน (Listening / Speaking / Reading / Writing) เน้นการจัดการเรียนการสอนผ่านกิจกรรม เกม และเรียนรู้ผ่าน สถานการณ์จำลอง เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์เสมือนจริง เพิ่ม Student talking time (STT) เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนมากขึ้น นำไปสู่ความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ มีการสอบวัดระดับที่ได้มาตรฐาน โดยใช้การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ (Cambridge Young Learners English Tests)

ความแตกต่างของรายวิชาระหว่างแผนการเรียน
STEM – Bell , IEP และ Bell

รายวิชา

แผนการเรียน (จำนวนคาบ : ต่อสัปดาห์)
STEM-Bell IEP Bell
อังกฤษพื้นฐาน (ครูไทย) 3 3 3
อังกฤษเพิ่มเติม (หลักสูตรของศูนย์ภาษาอังกฤษ Bell) 3 - 3
อังกฤษเพิ่มเติม (ครูต่างชาติ) - 3 -
คณิตศาสตร์ (ครูต่างชาติ) 2 2 2
วิทยาศาสตร์ (ครูต่างชาติ) 1 1 1
สังคมศึกษา (ครูไทย + ครูต่างชาติ) 2 2 2
ภาษาจีน 2 2 2
STEM Meeting 3 - -

***การจัดคาบเรียนในรายวิชาหลัก ใช้โครงสร้างคาบเรียนเหมือนกันทุกแผนการเรียนและเรียนเหมือนกันทั้ง 2 ภาคเรียน***

สอบถามข้อมูลแผนการเรียนเพิ่มเติมได้ที่ 028079555 ต่อ 112,113