แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (วิทย์ - คณิต)

      เน้นการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ , เคมี , ชีววิทยา) จุดเด่นของแผนการเรียน

  • สามารถเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยได้ทุกคณะ
  • ได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้ทดลองสิ่งต่าง ๆ

     โดยทางโรงเรียนมีความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น มีอาจารย์พิเศษที่มีคุณภาพสอนนักเรียนในชั่วโมง เรียน ในวิชา คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา , เชิญอาจารย์พิเศษติวเข้มเตรียมสอบให้กับนักเรียนในวิชา Gat Pat 1 Pat 2 Pat 3 , ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และการใช้ห้องปฏิบัติการ, ทุนและโควตาโรงเรียนรองรับแผนการเรียนคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์, กิจกรรมเสริมหลักสูตรกิจกรรมตะกร้าคณะแพทย์ และ ตะกร้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนสามารถค้นหาตนเอง เมื่อจบการศึกษานักเรียนสามารถเข้าศึกษาได้ในคณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะ กายภาพบำบัด คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตร คณะประมง คณะวนศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อม คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะอัญมณี คณะเทคโนโลยีทางทะเล คณะโลจิสติกส์ คณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ (วิชาเอกด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และเอกเดี่ยวคณิตศาสตร์) เป็นต้น

สอบถามข้อมูลแผนการเรียนเพิ่มเติมได้ที่ 028079555 ต่อ 112,113