แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
ตามแนวทาง สสวท. และสอวน.

      เน้นพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยมุ่งเน้นการศึกษาในเชิงลึก โดยผนวกเนื้อหาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมกับเนื้อหาในระดับอุดมศึกษา และเพิ่มเติมรายวิชาทาง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่น ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ เรื่องเฉพาะทาง วิทยาศาสตร์ เป็นต้น อีกทั้งนักเรียนยังสามารถเลือกเรียนในรายวิชาตามความถนัด และความสนใจ เช่น ความถนัดทางแพทยศาสตร์ พื้นฐานทางวิศวกรรม เป็นต้น

      นอกจากรายวิชาทางวิชาการแล้ว ยังมีกิจกรรมเสริม หลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ครบทุกมิติทั้งด้านวิชาการ และกิจกรรมเชิงวิชาการ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาด้านวิชาการผ่านกิจกรรมที่สามารถลงมือปฏิบัติจริง และบูรณาการองค์ความรู้นำเสนอผ่านกิจกรรมเพื่อ สาธารณประโยชน์ เช่น กิจกรรมปันรัก ปันนํ้าใจสู่น้อง กิจกรรมทัศนศึกษาเปิดโลกการเรียนรู้ กิจกรรมค่าย พัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ (EN’SCI CAMP) กิจกรรม EN’SCI Day Camp ณ ห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัยชั้นนำ กิจกรรม STEM IT OUT พัฒนาทักษะการประดิษฐ์เชิงวิศวกรรม เป็นต้น ภายใต้การดูแลหลักสูตรโดย คณะกรรมการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สอบถามข้อมูลแผนการเรียนเพิ่มเติมได้ที่ 028079555 ต่อ 112,113