แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ (สายศิลป์คำนวณ)

      เน้นการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย โดยเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ กับครูชาวต่างชาติ โดยเน้นหนักไปที่วิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่เบสิกไปถึงระดับลึกวิชาคณิตศาสตร์เรียนเท่าสาย วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ โดยทางโรงเรียนมีความพร้อมในด้านต่าง ๆ มีอาจารย์พิเศษที่มีคุณภาพสอน นักเรียนในชั่วโมงเรียนในวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ สังคม มีการเรียนการสอนใน 4 รายวิชา เรียนเป็นภาษาอังกฤษกับคุณครูต่างชาติ มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆเพื่อพัฒนาหลักสูตร มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรตะกร้าคณะบริหารธุรกิจ ตะกร้าคณะนิเทศศาสตร์ และตะกร้าคณะกลุ่มสังคมศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนสามารถค้นหาตนเอง

      เมื่อจบการศึกษานักเรียนสามารถเข้าศึกษาได้ในคณะบริหารธุรกิจ , คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี , คณะรัฐศาสตร์ , คณะนิติศาสตร์ , คณะบัญชี , คณะนิเทศศาสตร์ , คณะวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน , คณะเศรษฐศาสตร์ , คณะอักษรศาสตร์ , คณะโบราณคดี , คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ , คณะมนุษยศาสตร์ , คณะสังคมศาสตร์ , คณะศิลปกรรมศาสตร์ , คณะมัณฑนศิลป์ , คณะศึกษาศาสตร์ , คณะครุศาสตร์ (สาขาวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา คหกรรม) และคณะโลจิสติกส์ ฯลฯ

สอบถามข้อมูลแผนการเรียนเพิ่มเติมได้ที่ 028079555 ต่อ 112,113