แผนการเรียน EP (English Program)

      แผนการเรียน English Program จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ มุ่งเน้นเสริมสร้างทักษะด้าน ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนอย่างเข้มข้น โดยมีความร่วมมือกับ Bell Educational Services ประเทศอังกฤษ ใน การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยครูต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษา ส่วนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ การงานอาชีพ สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ กับคุณครูต่างชาติ

      จัดการเรียนการสอนเน้นกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิด และสร้างสรรค์ นวัตกรรมทางเทคโนโลยี มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัด การเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดความมั่นใจในการ สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังมีการวัด และประเมินผลทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ Cambridge English Language Assessment โดยผลการสอบสามารถ นำไปวัดระดับทางภาษาตามมาตรฐาน Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) เพื่อพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่องสู่ระดับสากล และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ผ่านกระบวนการทางภาษาเพื่อ พัฒนานักเรียนในทุกมิติ

     จัดการเรียนการสอนในแต่ละวิชาโดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับครูต่างชาติเป็นหลัก ยกเว้น วิชา ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่จัดสอนโดยครูไทย นอกจากนี้ยัง เสริมการเรียน ภาษาจีน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ห้องเรียน English Program กำหนด จำนวนนักเรียนไม่เกิน 30 คนต่อห้องเรียน

รายละเอียดแผนการเรียน EP
สายวิทย์ - คณิต / สายศิลป์คำนวณ

Grades 10 - 12
(Science - Mathematics)
Grades 10 - 12
(Mathematics - English)
Basic and Additional Mathematics Basic and Additional Mathematics
Physics , Chemistry , Biology , Science Basic Science
Fundamental & Advanced IELTS Course Fundamental IELTS , Advanced IELTS, English Writing
Career & Introduction to Business Studies Career & Introduction to Business Studies
Physical & Health Education Physical & Health Education

สอบถามข้อมูลแผนการเรียนเพิ่มเติมได้ที่ 028079555 ต่อ 112,113