แผนการเรียน Digital Science

      แผนการเรียนวิทยาการดิจิทัล เป็นแผนการเรียนที่พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด องค์ความรู้ และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นหนึ่ง ในสมรรถนะของโลกในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิงองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาการข้อมูล (Data science) สกุลเงินดิจิทัล (Digital currency) และธุรกิจดิจิทัล (Digital business) จากแนวคิดข้างต้นนำไปสู่การพัฒนาแผนการ เรียนวิทยาการดิจิทัล ซึ่งจัดรายวิชาพื้นฐาน และเพิ่มเติมเช่นเดียวกับแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และเพิ่มเติมรายวิชาเฉพาะสำหรับแผนการเรียนที่จัดการเรียนการสอนร่วมกันโดยคุณครู และอาจารย์พิเศษ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ เช่น การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น การทำเหมืองข้อมูล เป็นต้น

      นอกจากนี้แผนการเรียนวิทยาการดิจิทัลได้ปรับรูปแบบการเรียนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใน ปัจจุบัน ภายใต้แนวความคิด Multichannel Education ซึ่งผสมผสานการเรียนรู้ในรูปแบบ onsite และ online เข้าด้วยกัน เป็นการขยายขีดจำกัดแห่งการเรียนรู้ของผู้เรียน และจัดการเรียนรู้แบบ On your design ที่นักเรียน และ ครูผู้สอนจะมีบทบาทร่วมกันในการออกแบบตารางเรียน และคาบเรียนตามความเหมาะสมของสถานการณ์ และธรรมชาติของรายวิชาในการเรียนรู้

     ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนให้ครบทุกมิติ แผนการเรียนวิทยาการดิจิทัลได้ออกแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับนักเรียนที่หลากหลาย เช่น
กิจกรรมพบปะผู้เชี่ยวชาญตัวจริง กิจกรรมทัศนศึกษา ณ สถานประกอบการ หรือห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการดิจิทัล และต่อยอดองค์ความรู้ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมในสาขาที่สนใจอีกด้วย

สอบถามข้อมูลแผนการเรียนเพิ่มเติมได้ที่ 028079555 ต่อ 112,113