แผนการเรียนสหศิลป์

      เหมาะสำหรับผู้ที่จะศึกษาต่อด้านคณะดุริยางคศิลป์ ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ (สาขาวิชาการดนตรี) คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (สาขาวิชามีเดียอาร์ต) คณะนิเทศศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ (ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและพัฒนากีฬา) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (ศิลปะศาสตร์ บัณฑิต สาขาการออกกำลังกายและการกีฬา และสาขากีฬาฟุตบอล คณะพลศึกษา เน้นการเรียนที่ผู้เรียน สามารถเลือกเรียนด้านใดด้านหนึ่งได้ตามความถนัดและสนใจ โดยทุกแผนการเรียนจะได้เรียนวิชาพื้นฐาน เหมือนกัน แต่แยกไปเรียนวิชาเฉพาะที่สนใจ สัปดาห์ละ 8 คาบ แบ่งเป็น


Digital Art

      เป็นแผนการเรียนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน ที่มีความสนใจทางด้านงานผลิตสื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงได้รับความรู้และประสบการณ์ตรง จากกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ผู้เรียนมีส่วนได้คิดและสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ทำให้ผู้เรียน ได้รับการพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว


ดนตรีและการแสดง

      ปัจจุบันธุรกิจด้านการบันเทิง ทัNงในประเทศและต่างประเทศ มีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ความ เจริญทางด้านการสื่อสาร โทรคมนาคม โซเชียลมีเดีย และระบบทีวีดิจิตอล ส่งผลให้อุตสาหกรรมด้านการ บันเทิง มีความต้องการบุคลากร โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

     เน้นการส่งเสริมผู้เรียนตามศักยภาพและความสนใจ ได้ร่วมกับพันธมิตรทางการศึกษา ได้แก่ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันบางกอกแดนซ์ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรสหศิลป์ดนตรีและการแสดง ที่มุ่งเน้นการสอนดนตรีและการแสดง ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้น โดยทีมคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาศิลปากร และสถาบันบางกอกแดนซ์ ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ในระหว่างเรียน นักเรียนจะได้รับการส่งเสริมให้แสดงออกในด้านดนตรี และการแสดง เพื่อฝึกประสบการณ์ อาทิ การแสดงคอนเสิร์ต การแสดงละคร การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ตลอดจนกับองค์กร/ สถาบันบันเทิงชั้นนำ เพื่อสร้างให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ มีความพร้อมและมีโอกาสที่ดีในอนาคต สำหรับสาขาดนตรี นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยรวมวิชาดนตรี ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ไม่น้อยกว่า 3.0 จะได้รับการ คัดเลือกให้เข้าเรียนในคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก


การจัดการธุรกิจ

      เป็นแผนการเรียนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน ที่มีความฝันที่อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจ เป็นเจ้าของกิจการในอนาคตหรือสืบทอดกิจการต่าง ๆ ของครอบครัวรวมไปถึงผู้เรียนที่มีแนวความคิดใหม่ ๆ อยากที่จะเป็นนาย ตนเองโดยที่ไม่อยากเป็นลูกจ้างใคร ให้มีความรู้พื้นฐานที่จำเป็น สำหรับการประกอบกิจการของตนเองในอนาคตโดยเรียนวิชาพื้นฐานตามที่กระทรวงศึกษากำหนด เรียนวิชาเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับวิชาธุรกิจจะเรียนทั้งหมด 8 คาบต่อสัปดาห์ การเรียนการสอนจะเน้นการปฏิบัติมากกว่าการเรียนทฤษฎี มีการสร้างแรงจูงใจ ให้กับนักเรียน ตลอดหลักสูตรที่นักเรียนเรียนอยู่เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีมุมมอง ความคิดที่ไม่เหมือนใครและประสบความสำเร็จในการทำงานได้ก่อนใคร โดยมีอาจารย์ประจำ และอาจารย์พิเศษที่ประสบความสำเร็จในด้านการเป็นเจ้าของธุรกิจ เข้ามามีส่วนร่วมในการสอนให้กับนักเรียน และศึกษาดูงานด้านธุรกิจ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง


ศิลป์ภาษา (ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน / ญี่ปุ่น)

      โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแผนการเรียนภาษาด้านภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน/ญี่ปุ่น (ศิลป์ ภาษา) เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านภาษาให้กับผู้เรียน โดยจัดคาบเรียนที่ส่งเสริมกิจกรรมด้านภาษาจีน/ญี่ปุ่น 8 คาบต่อสัปดาห์ ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นเสริมทักษะทั้ง 4 ด้าน การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

     ทั้งนี้โรงเรียนมีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ พร้อมส่งเสริมนักเรียน รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียน ได้รับการส่งเสริมความรู้ด้าน ภาษาอย่างหลากหลาย ได้แก่ การจัดค่ายภาษา การแข่งขันทางวิชาการ การศึกษาดูงาน การเข้าร่วมโครงการ ต่าง ๆ ในการแสดงออกทางด้านวัฒนธรรมจีนและญี่ปุ่น โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ เตรียมความพร้อม เพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา อื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอก ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแผนการเรียนนี้ เหมาะกับนักเรียนที่สนใจ ด้านนิเทศศาสตร์ การ ท่องเที่ยวและการโรงแรม อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ฯลฯ


กีฬา

      (สงวนสิทธิเฉพาะนักกีฬาโครงการพิเศษ)

สอบถามข้อมูลแผนการเรียนเพิ่มเติมได้ที่ 028079555 ต่อ 112,113