แผนการเรียนนวัตกรรมอัจฉริยะ (Innovative Intelligent)

      เป็นแผนการเรียนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับกลไกการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี องค์ความรู้ และประสบการณ์ด้านความคิดสร้างสรรค์ และ นวัตกรรม ให้เป็นหนึ่งในสมรรถนะของโลกแห่งอนาคต ดังนั้น การเรียนรู้ด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่จะพัฒนานักเรียนสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัลในอนาคต จากที่กล่าวมาในข้างต้นนักเรียนจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายวิชาด้านนวัตกรรมอัจฉริยะ เช่น นวัตกรรมวิวัฒน์อนาคต นวัตกรรมอากาศยาน และนวัตกรรมอวกาศ เป็นต้น

     นอกจากนี้ยังมีคาบเรียนพิเศษ "Innovative Design" ที่จะเสริมประสบการณ์ด้านการออกแบบนวัตกรรม ผ่านกิจกรรมที่เน้นการปฏิบัติจริง และคาบเรียน "Innovative Workshop" ที่จะพัฒนาทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการใช้อุปกรณ์ และเครื่องมือเชิงวิศวกรรมต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนานักเรียนแบบเน้นกระบวนการคิด แผนการเรียนนวัตกรรมอัจฉริยะ ได้ปรับรู้แบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมแบบ "The Story + Phenomenon-based Learning" หรือการเรียนรู้แบบเรื่องราวและปรากฎการณ์ เป็นฐานสู่ศาสตร์แห่งการบูรณาการความรู้ในวิชาต่างๆมาร้อยเรียงเป็นเรื่องราว ผนวกกับการเรียนรู้ตามปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน ดังแนวคิดที่ว่า "เริ่มจากปัจจุบัน ย้อนสู่อดีต เพื่อพัฒนาอนาคต"

     ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนให้ครบทุกมิติ แผนการเรียนนวัตกรรมอัจฉริยะ ได้ออกแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับนักเรียนที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมพบปะผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมค่ายนวัตกรรมอัจฉริยะ (Innovative Camp) และต่อยอดองค์ความรู้ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมในสาขาที่นักเรียนสนใจ

สอบถามข้อมูลแผนการเรียนเพิ่มเติมได้ที่ 028079555 ต่อ 112,113