แผนการเรียน IEP (Interactive English Program)

      จัดการเรียนการสอนโดยส่งเสริมทักษะด้านภาษาบูรณาการการเรียนการสอนเป็น ภาษาอังกฤษใน 4 วิชาหลัก ได้แก่

  • ภาษาอังกฤษ (English)
  • วิทยาศาสตร์ (Science)
  • คณิตศาสตร์ (Math)
  • สังคมศึกษา (Social)

     นอกจากนี้ยังได้เพิ่มความเข้มข้นของรายวิชาภาษาอังกฤษโดยสอนในรูปแบบของ "Active Learning" เป็นการปฏิบัติการทางภาษาเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ โดยผ่านกิจกรรมการเรียนการ สอนที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะในการเรียนครบทั้ง 4 ทักษะ (Listening / Speaking / Reading / Writing) โดยในคาบเรียนภาษาอังกฤษ มีการจัดแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม เน้นที่เน้นภาษาอังกฤษ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
     นอกจากนี้ยังมี การจัด Outdoor Activities ที่ส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนการสอนให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น และมีโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน ภาษาอังกฤษของนักเรียน (Reading Skill Development Project) สำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะการ อ่านภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษและฝึกความกล้าแสดงออกอย่างต่อเนื่อง

สอบถามข้อมูลแผนการเรียนเพิ่มเติมได้ที่ 028079555 ต่อ 112,113