แผนการเรียน EP - STEM

      แผนการเรียน EP - STEM การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และ คณิตศาสตร์ (Mathematics) โดยนำลักษณะทางธรรมชาติของแต่ละวิชามาผสมผสาน โดยเน้นการลงมือปฏิบัติจริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด การตั้งคำถาม การแก้ปัญหา การค้นคว้าหาข้อมูล การนำเสนอ และการวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ๆ พร้อมทั้งสามารถนำข้อค้นพบนั้นไปสร้างเป็นนวัตกรรมใหม่ และนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวัน

      มีการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เรียน โดยคณะครูผู้สอนเป็นครูเจ้าของภาษา และครูชาวต่างชาติ ที่มีประสบการณ์ในการสอนตรงตามวิชา และมีความรู้ทางภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีซึ่งการจัดการเรียนการสอนที่เน้นใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกับครูต่างชาติ และมีการวัดผลทางด้านภาษาตามมาตรฐานของ Cambridge

สอบถามข้อมูลแผนการเรียนเพิ่มเติมได้ที่ 028079555 ต่อ 112,113