หน้าที่และความรับผิดชอบของงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

   หน้าที่และความรับผิดชอบของงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

1. ดำเนินการจัดทำแผนงบประมาณงาน/โครงการ/กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีของงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2. กำกับติดตามการดำเนินงาน และจัดทำสรุปประเมินผลเสนอต่อหัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ
3. ประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก
4. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน สรุปและเสนอแนะแนวทางแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
5. รวบรวมข้อมูลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา และประสานงานการจัดทำรายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา
6. ประสานการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) และเขตพื้นที่การศึกษา
7. ประสานงานกับคณะอนุกรรมการมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯในการดำเนินงานต่างๆ
8. ศึกษา ติดตามความเคลื่อนไหว ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
9. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย