วันจันทร์ วันศุกร์ และวันเสาร์ เปิดบทสวดมนต์ภาษาอังกฤษ
วันอังคาร ถึง วันพฤหัสบดี เปิดบทสวดมนต์ภาษาไทย
 
บทสวดมนต์เช้า บทสวดมนต์เย็น
ประนมกรไว้พระผู้ปราณี
ทรงรักเราทวี
คุ้มครองสอดส่องเมตตา
โปรดประทานสติปัญญา
ให้เรียนวิชา แตกฉานตลอดทั้งวัน
พยุงเราก้าวหน้าสร้างสรรค์
ความดีนิรันดร์ สัตย์ซื่อถือธรรมจรรยา
อวยพร ชาติ ศาสน์ กษัตรา
บิดา มารดา
อีกมวลครูบาอาจารย์
โปรดให้ประชาสุขศานต์
รักกันยืนนาน
ผดุงซึ่งสันติภาพเทอญ
ไหว้องค์พระทรงศักดิ์
เปี่ยมด้วยรักและเมตตา
เรากราบโมทนา
ที่คุ้มครองป้องภัยพาล
วันผ่านไปไพบูลย์
ได้เพิ่มพูนวิชาการ
โปรดเอื้ออภิบาล
ชาติ ศาสน์ กษัตรา
อีกอวยพระพรแผ่
แด่พ่อแม่และครูบา
เราผิดขอขมา
ช่วยรักษาปกป้องเทอญ
The Morning Prayer
Lord of mercy and love
who always protects and guides us,
we implore you today,
with confidence and trust,
grant us the intellect
to learn and understand
the subjects we are to study
throughout the day,
and help us to progress
in the knowledge of the world
and the meaning of life,
so that we will be able
to live our lives
truthfully and graciously through your love.
Lord, we also entrust
our beloved King,
our dear parents into your care. 
Bless, Lord, the Brothers and the teachers.
Until your love eternally prevail the world.
Amen.

          
 
The Evening Prayer

Lord, We bow down before you 
filled with love and gratitude.
We render thanks to you
for your protection of the day.
We have increased our knowledge
and love of you.
We ask for your protection
for our nation and for our beloved King.
We also seek your blessings
on our dear parents,
Brothers, teachers and friends.
Pardon our wrong doings
and protect us always.
Amen.

          

Copyright 2023 © A.C.T. All rights reserved.
Assumption College Thonburi
Bangphai Bangkae Bangkok 10160 Thailand
Tel.(02)-807-9555-63 Fax.421-8121