ปรัชญา,คติพจน์,คำขวัญ

ปรัชญาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

จุดหมายของชีวิต คือ การรู้จักสัจธรรม ความจริง และการเข้าถึงธรรมเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิต

   หมายถึง การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้นักเรียนยึดมั่นในศาสนาที่นักเรียนนับถือ โดยตั้งมั่นอยู่ใน คุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขทั้งกายและใจ มีความกตัญญูกตเวที เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ซื่อสัตย์สุจริต
เคารพในกฏระเบียบและวินัยของโรงเรียน และกฏหมายของประเทศ


อัตลักษณ์ของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

1.จุดหมายของชีวิต คือ การรู้จักสัจธรรมความจริง และการเข้าถึงธรรมอันสูงส่ง อันเป็นบ่อเกิดของชีวิต
2. ความวิริยะ อุตสาหะเป็นหนทางนำไปสู่ความสำเร็จ ดังคติพจน์ที่ว่า " LABOR OMNIA VINCIT "


เอกลักษณ์ของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

"ความสามารถด้านสุนทรียภาพ" (ดนตรี กีฬา ศิลปะ)


คำขวัญ

วินัยดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำวิชาการ