header
Drop Down Menu

2557
Close
มาสเตอร์ ศักดิพัฒน์ กัลปตานนท์

วัน เดือน ปี (บรรจุ) 22 พฤษภาคม 2523
วิชาที่สอน / ตำแหน่งหน้าที่ สังคมศึกษา
วัน เดือน ปี (เกษียณ)30 เมษายน 2558
อายุงาน 35 ปี
Close
มิส สุมนา เอี่ยมลออ

วัน เดือน ปี (บรรจุ) 16 พฤษภาคม 2523
วิชาที่สอน / ตำแหน่งหน้าที่ งานพยาบาล
วัน เดือน ปี (เกษียณ)30 เมษายน 2558
อายุงาน 35 ปี
Close
มาสเตอร์ อดุลย์ ประเสริฐสม

วัน เดือน ปี (บรรจุ) 29 สิงหาคม 2527
วิชาที่สอน / ตำแหน่งหน้าที่ สังคมศึกษา
วัน เดือน ปี (เกษียณ)30 เมษายน 2558
อายุงาน 31 ปี
Close
มาสเตอร์ วรา เชาว์พานนท์

วัน เดือน ปี (บรรจุ) 2 มิถุนายน 2531
วิชาที่สอน / ตำแหน่งหน้าที่ งานศิลปะ
วัน เดือน ปี (เกษียณ)30 เมษายน 2558
อายุงาน 27 ปี
Close
มาสเตอร์ ปรีชา พรหมทอง

วัน เดือน ปี (บรรจุ) 8 กุมภาพันธ์ 2534
วิชาที่สอน / ตำแหน่งหน้าที่ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วัน เดือน ปี (เกษียณ)30 เมษายน 2558
อายุงาน 24 ปี
Close
มิส ชุติภา โคตรสมบัติ

วัน เดือน ปี (บรรจุ) 30 สิงหาคม 2537
วิชาที่สอน / ตำแหน่งหน้าที่ สังคมศึกษา
วัน เดือน ปี (เกษียณ)30 เมษายน 2558
อายุงาน 21 ปี
Close
มิส วินิตา เอี่ยมสะอาด

วัน เดือน ปี (บรรจุ) 29 สิงหาคม 2538
วิชาที่สอน / ตำแหน่งหน้าที่ งานแนะแนว
วัน เดือน ปี (เกษียณ)30 เมษายน 2558
อายุงาน 20 ปี
ปีการศึกษา 2557

Untitled Document

Assumption College Thonburi