header
Drop Down Menu

2556
Close
มิส จินตนา สารีบุตร

วัน เดือน ปี (บรรจุ) 4 กันยายน 2522
วิชาที่สอน / ตำแหน่งหน้าที่ ภาษาไทย
วัน เดือน ปี (เกษียณ)30 เมษายน 2557
อายุงาน 35 ปี
Close
มาสเตอร์ ประสม กิจสวัสดิ์

วัน เดือน ปี (บรรจุ) 26 สิงหาคม 2525
วิชาที่สอน / ตำแหน่งหน้าที่ ภาษาอังกฤษ / ประสานงานครูต่างชาติ
วัน เดือน ปี (เกษียณ)30 เมษายน 2557
อายุงาน 32 ปี
Close
มิส อารี สินปัญจะ

วัน เดือน ปี (บรรจุ) 19 กรกฎาคม 2526
วิชาที่สอน / ตำแหน่งหน้าที่ ภาษาไทย
วัน เดือน ปี (เกษียณ)30 เมษายน 2557
อายุงาน 31 ปี

Close
มิส สำเนียง คงตระกูลทรัพย์

วัน เดือน ปี (บรรจุ) 12 ธันวาคม 2533
วิชาที่สอน / ตำแหน่งหน้าที่ วิทยาศาสตร์
วัน เดือน ปี (เกษียณ)30 เมษายน 2557
อายุงาน 24 ปี
ปีการศึกษา 2556
Untitled Document

Assumption College Thonburi