header
Drop Down Menu

2555
Close
มาสเตอร์ สมนึก งามยืนยงค์

วัน เดือน ปี (บรรจุ) 30 พฤษภาคม 2515
วิชาที่สอน / ตำแหน่งหน้าที่ งานกิจการนักเรียน
วัน เดือน ปี (เกษียณ)30 เมษายน 2556
อายุงาน 41 ปี
Close
มาสเตอร์ ธีร์ทัศน์ พฤกษา

วัน เดือน ปี (บรรจุ) 12 ตุลาคม 2515
วิชาที่สอน / ตำแหน่งหน้าที่ วิทยาศาสตร์
วัน เดือน ปี (เกษียณ)30 เมษายน 2556
อายุงาน 41 ปี
Close
มาสเตอร์ อรุณ เอี่ยมสุวรรณ

วัน เดือน ปี (บรรจุ) 1 พฤษภาคม 2521
วิชาที่สอน / ตำแหน่งหน้าที่ หัวหน้างานรถรับ-ส่งนักเรียน
วัน เดือน ปี (เกษียณ)30 เมษายน 2556
อายุงาน 35 ปี
Close
มาสเตอร์ สุรสิทธิ์ จันทร์โสภาพิศ

วัน เดือน ปี (บรรจุ) 24 พฤษภาคม 2516
วิชาที่สอน / ตำแหน่งหน้าที่ คอมพิวเตอร์ / หัวหน้างานศูนย์วิทยบริการ
วัน เดือน ปี (เกษียณ)30 เมษายน 2556
อายุงาน 40 ปี
Close
มิส นพวรรณ ศิริวังโส

วัน เดือน ปี (บรรจุ) 12 ธันวาคม 2533
วิชาที่สอน / ตำแหน่งหน้าที่ ภาษาไทย
วัน เดือน ปี (เกษียณ)30 เมษายน 2556
อายุงาน 23 ปี
ปีการศึกษา 2555Untitled Document

Assumption College Thonburi