header
Drop Down Menu

2554
Close
มาสเตอร์ สมจิตร ชันแสง

วัน เดือน ปี (บรรจุ) 7 มิถุนายน 2516
วิชาที่สอน / ตำแหน่งหน้าที่ หัวหน้างานจัดซื้อ
วัน เดือน ปี (เกษียณ)30 เมษายน 2555
อายุงาน 39 ปี
Close
มาสเตอร์ ชูศักดิ์ สิงห์สุวรรณ

วัน เดือน ปี (บรรจุ) 22 พฤษภาคม 2523
วิชาที่สอน / ตำแหน่งหน้าที่ ภาษาอังกฤษ
วัน เดือน ปี (เกษียณ)30 เมษายน 2555
อายุงาน 32 ปี
Close
มาสเตอร์ จงรักษ์ วงศ์เสวต

วัน เดือน ปี (บรรจุ) 19 กรกฎาคม 2526
วิชาที่สอน / ตำแหน่งหน้าที่ สังคมศึกษา / งานลูกเสือ
วัน เดือน ปี (เกษียณ)30 เมษายน 2555
อายุงาน 29 ปี
Close
มิส รุจี ชุมลักษณ์

วัน เดือน ปี (บรรจุ) 28 พฤษภาคม 2517
วิชาที่สอน / ตำแหน่งหน้าที่ คณิตศาสตร์
วัน เดือน ปี (เกษียณ)30 เมษายน 2555
อายุงาน 38 ปี
Close
มิส ลัญจกร จันทร์โสภาพิศ

วัน เดือน ปี (บรรจุ) 28 มิถุนายน 2522
วิชาที่สอน / ตำแหน่งหน้าที่ การงานอาชีพฯ / งานห้องสมุด
วัน เดือน ปี (เกษียณ)30 เมษายน 2555
อายุงาน 33 ปี
ปีการศึกษา 2554Untitled Document

Assumption College Thonburi