header
Drop Down Menu

2547
Close
มาสเตอร์ โอภาส ผิวเกลี้ยง

วัน เดือน ปี (บรรจุ) 21 พฤษภาคม 2508
วิชาที่สอน / ตำแหน่งหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายธุรการ
วัน เดือน ปี (เกษียณ)30 เมษายน 2548
อายุงาน 40 ปี
Close
มาสเตอร์ จำรัส พัฒนศรี

วัน เดือน ปี (บรรจุ) 17 พฤษภาคม 2515
วิชาที่สอน / ตำแหน่งหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
วัน เดือน ปี (เกษียณ)30 เมษายน 2548
อายุงาน 33 ปี
Close
มิส ชลัยรัตน์ ภวัตธัญญ์นรี (มิสภรณี เกื้อกูล)

วัน เดือน ปี (บรรจุ) 10 กรกฎาคม 2524
วิชาที่สอน / ตำแหน่งหน้าที่ ไม่พบข้อมูล
วัน เดือน ปี (เกษียณ)30 เมษายน 2548
อายุงาน 24 ปี
ปีการศึกษา 2547

Untitled Document

Assumption College Thonburi