header
Drop Down Menu

2545
Close
มาสเตอร์ ไพบูลย์ อำไพ

วัน เดือน ปี (บรรจุ) 17 พฤษภาคม 2514
วิชาที่สอน / ตำแหน่งหน้าที่ ไม่พบข้อมูล
วัน เดือน ปี (เกษียณ)30 เมษายน 2546
อายุงาน 32 ปี
Close
มิส รัศมี ศรีวิชัยรัตน์

วัน เดือน ปี (บรรจุ) 1 มิถุนายน 2510
วิชาที่สอน / ตำแหน่งหน้าที่ ประสานงานสมาคมศิษย์เก่า
วัน เดือน ปี (เกษียณ)30 เมษายน 2546
อายุงาน 36 ปี
Close
มาสเตอร์ ชูชาติ บุญพราหมณ์

วัน เดือน ปี (บรรจุ) 21 พฤษภาคม 2506
วิชาที่สอน / ตำแหน่งหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
วัน เดือน ปี (เกษียณ)30 เมษายน 2546
อายุงาน 40 ปี
Close
มาสเตอร์ วสันต์ กิจไกรลาศ

วัน เดือน ปี (บรรจุ) 6 มิถุนายน 2506
วิชาที่สอน / ตำแหน่งหน้าที่ การงานพื้นฐานอาชีพ (ไฟฟ้า)และหัวหน้าหมวด
วัน เดือน ปี (เกษียณ)30 เมษายน 2546
อายุงาน 40 ปี
ปีการศึกษา 2545
Untitled Document

Assumption College Thonburi